اخلاق و منش میرزاحسینقلی

حسین غراب نقل می‌کند روزی در منزل یکی از رجال اواخر عصر قاجاریه مجلسی آراسته شده بود که میرزا حسینقلی هم حضور داشت. همین که میرزا تار را برای نوازندگی برداشت و شروع کرد، من با این شعر شروع کردم که “گر مِی بخورم در رمضان خواهم خورد” میرزا تار را به زمین گذاشت و گفت شعر قحط بود که این را می‌خوانی. این گفت و برخاست و از مجلس خارج شد و دیگر مراجعت نکرد.

منبع

دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، مدخلِ «حسینقلی»، فرشاد توکلی، 1397.