مراسم دیگ جوش یحیی‌خان

روح‌الله خالقی در کتابش می‌‌نویسد: یحیی دوم کارهای استاد فرج‌الله را الگوی خود قرار داد و تصرفاتی هم در آن کرد … معمول یحیی این بود که سالی یک‌بار استادان تار و نوازندگان معروف را به نهار دعوت می‌کرد و به اصطلاح درویشان، “دیگ جوش” می‌داد و میرزاعبدالله و آقاحسین‌قلی، تارها را امتحان می‌کردند و هر یک ساز مناسبی برای خود انتخاب می‌نمودند. شاگردان آن دو استاد نیز تاری بر می‌داشتند. روز بسیار خوشی بود که هم از دیدار یکدیگر شاد می‌شدند و هم راجع به طرز ساختمان تار، مذاکرات مناسب می‌کردند و استادان، دستورهای شایسته می‌دادند. یحیی هم تجربیات خود را تشریح و توضیح می‌نمود.