نگاه جراید به ضبط صفحه در ایران

قمرالملوک وزیری در جواب اعتراض یکی از جراید (روزنامه اطلاعات 31 فروردین سال 1306) که نوشته حبس صوت قمرالملوک وزیری از طرف یک کمپانی خارجی با پرداخت سی تومان پول موجب شده که چندین هزار صفحه را یکی دو تومان بفروشند و پول ملت به این وسیله به مصرف جنس تجملی برسد، می‌نویسد:

موقعی که کمپانی گرامافون نماینده به تهران فرستاد و من حاضر شدم مجانا و نه در مقابل سی تومان، یک سری از آوازهای ملی را با تحریرهای مخصوص در چند صفحه برای جاوید ماندن نواهای ایرانی حبس کنم و با نماینده کمپانی هم شرط کردم که صفحه های مرا فقط به قیمتی که تمام می‌شود، در ایران به فروش برساند، ولی به خرج کسی نرفت و این امر با اولیای دولت است نه من و امثال من. اما این که می‌گویند: تجملی است. در یک مملکت بی مدرسه که افراد آن در هر هزار نفری یک نفر هم باسواد ندارد، پس کتاب هم جزو لوازم تجملی است و چندان سود نباید داشته باشد.