پیانو اسباب ایجاد شخصیت

نظر به کمی آمیزش ایرانیان با اروپایی‌ها و نبودن وسایل کافی ارتباط، موسیقی ایرانی تا قبل از دوره ناصرالدین شاه اثری از موسیقی اروپایی را نپذیرفته بود. ولی پس از استخدام مستشاران موزیک نظامی و تأسیس شعبه موزیک نظام و ورود آلات موسیقی اروپایی و آشنایی شاگردان آن شعبه با سازهای فرنگی، به تدریج بعضی اسباب موسیقی مانند قره‌نی، فلوت، ویولن و پیانو که نواختن آهنگ‌های ایرانی با آن عملی بود، مورد شناسایی مردم قرار گرفت.

از میان این سازها، ویولن چون ظریف و کوچک و قابل حمل بود، پسند خاطر علاقمندان موسیقی گردید و برخی به نواختن آن همت گماشتند. پیانو چون ساز بزرگ بود و به قیمت ارزان در دسترس همه‌کس قرار نمی‌گرفت، مخصوص طبقه اول شد. به همین دلیل نخستین اشخاص که به نواختن آن آغاز کردند، اعیان و بزرگان بودند و داشتن پیانو اسباب ایجاد شخصیت گردید.

منبع

سرگذشت موسیقی ایران، روح‌الله خالقی، موسسه فرهنگی – هنری ماهور، 1381.