کتاب شامل شرحی از زندگانی و خدمات هنری حسین تهرانی در ابتدای آن، پنج گفتار درباره تمبک و تمرین‌هایی برای تکنوازی (190 تمرین) و گروه‌نوازی تمبک است. مقاله چغانه طرب از محمد ایرانی مجرد، بحثی در مورد واژگان دُمبک، تنبک، ضرب، اصول کلی درباره وزن، نت نویسی تمبک و طرز اجرای آن و چندین بحث دیگر در مورد ساختمان تمبک و وزن‌شناسی در کتاب آمده است. این کتاب علاوه بر اینکه برای هنرجویان ساز تمبک قابل استفاده است، به دلیل گفتارهای متنوع و بحث ریتم‌شناسی آن برای هنرجویان سایر سازها و همچنین پژوهشگران موسیقی نیز آموزنده است.