ضبط‌های قدیمی از تک‌نوازی‌های استاد نی داوود شامل دستگاه شور، آواز افشاری، آواز دشتی، آواز بیات ترک، دستگاه سه‌گاه، آواز بیات اصفهان و دستگاه ماهور که این مورد اخیر به همراهی ویلُن موسی نی داوود اجرا شده است.