این کتاب از لحاظ سطح نوازندگی سنتور و تئوری موسیقی، مابین کتاب “دستور سنتور” و “دوره‌های سنتور، ردیف استادابوالحسن صبا” است که هر سه کتاب از آثار فرامرز پایور هستند. از لحاظ نت‌خوانی، تئوری، سرعت و ریتم نوازندگی، پیچیدگی نغمات، این کتاب مناسب افرادی است که کتاب دستور سنتور را به طور کامل فراگرفته و حداقل شش ماه از شروع نوازندگی آن‌ها می‌گذرد. افرادی که این کتاب را به طور کامل فرابگیرند، همه دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی ایرانی بجز دستگاه نوا و راست‌پنجگاه را فرا گرفته‌اند. سرانجام اینکه کتاب برای افرادی که می‌خواهند با خلاصه‌ای از ردیف موسیقی ایران آشنا شوند، کتاب مناسبی است.

در ضمن، چند گوشه از دستگاه همایون از این کتاب در سایت سازگاه (دوره ششم سنتور) آموزش داده می‌شود.