سنتور: سعید ثابت

اجرای ردیف دوره ی ابتدایی سنتور است که توسط استاد فرامرز پایور تهیه و تنظیم شده و قبلاً به‌ صورت کتاب در سال ۱۳۶۷ برای اولین بار به چاپ رسیده و آخرین چاپ آن توسط مؤسسه ی ماهور در سال ۱۳۸۳ منتشر شده است. این مجموعه که در اینجا توسط سعید ثابت اجرا شده، بعد از دستور سنتور، برای آشنایی بیشتر هنرجویان با ردیف موسیقی ایرانی تنظیم شده و شامل همه ی دستگاه ها و آوازها، غیر از دستگاه نوا و راست پنجگاه است.