فالگوش شامل هفت قطعه برای سنتور است. دو قطعه اول یعنی فالگوش در چهارگاه و مقدمه‌ی گفتگو در شور برای سنتور و یک ساز دیگر تنظیم شده‌اند. قطعه اول برای سنتور و تار و قطعه دوم برای ویولن و سنتور. از این جهت یادگیری این دو قطعه به ویژه برای سنتورنوازان می‌تواند بهانه‌ای برای دونوازی و درک بهتر نحوه هم‌نوازی با سازی دیگر باشد. سایر قطعات شامل سه‌مضراب ابوعطا، پرنده (شور)، پرچین (دشتی)، پرستو (سه‌گاه) و پراکنده (راست و پنجگاه) است که برای سنتور نوشته شده‌اند. قطعه پرچین و پرنده از لحاظ تکنیکی از سایر قطعات پیچیده‌تر به نظر می‌رسد و کتاب برای گسترش دانش موسیقایی هنرجویان سنتور در سطح متوسطه توصیه می‌شود.