هر نوازنده‌ای باید بتواند در کلید یا کلیدهایی که روزانه استفاده می‌کند با حداکثر‌سرعت‌ممکن نُت‌خوانی کند‌. برای این‌کار پس از یادگیریِ جای‌همة نُت‌ها، او با یک‌سِری تمرینات روزانه، سرعت مورد نیاز را به دست خواهد آورد. گسترة کاربرد تمرینات این کتاب از هنرجوی مبتدیِ سُلْفِژ تا سطحِ تخصصی نوازندگان حرفه‌ای را در بر می‌گیرد‌.