همراه با سی‌دی

کتاب موج نو حاوی قطعاتی با ریتم و فرم‌های متفاوت است که در قالب‌های چهارمضراب، پیش ‌درآمد، رنگ و فرم‌های آزاد تصنیف شده‌اند، با این توضیح که فرم‌های پیش ‌درآمد، چهارمضراب و رنگ نه به شکل متداول، بلکه با شیوه‌ای جدید ارائه شده‌اند. هدف این کتاب آشنایی هنرجویان با شیوه خاص سنتور‌نوازی پشنگ کامکار و نیز درک بهتر ایشان از امکانات تکنیکی سنتور، مانند دوبل‌ها، آکسان‌ها و… است.

در چاپ جدید چند قطعه به کتاب موج نو اضافه شده است شامل: ضربی شور، طرب، چهارمضراب افشاری، چهارمضراب همایون، دونوازی شوشتری، ضربی ماهور و در بعضی از قطعات تغییرات جزئی صورت گرفته و قطعه فغان حذف شده است و نیز همه قطعات بازنویسی شده‌اند.