این کتاب نوعی نقد و نظر است. نوعی نگاه فلسفی، شاعرانه و نمادین. نوعی جست‌وجو. نوعی ژرف‌کاوی در فراز و فرود موسیقی دستگاهی ـ ردیفی ایران.