قطعات پوپک و فرپرک در آواز دشتی، ضربی حسینی در شور، خوارزمی و ترانه در ماهور، پیش زنگوله و زنگوله و پرواز در چهارگاه و فریبا در آواز دشتی از ساخته‌های فرامرز پایور در این کتاب به نت شده است. هنرجویانی که کتاب ردیف دوره‌ی ابتدایی سنتور را نواخته باشند، به راحتی می‌توانند قطعات این کتاب را فراگیرند.