در این کتاب تاریخچه تحول تصنیف از رساله‌های قدیمی تا دوران قاجار و پس از آن تا زمان معاصر بررسی شده تا مضامین مختلفی مثل نظام موسیقایی، موسیقی شهری، موسیقی روستایی، مزومیوزیک، موسیقی کلاسیک و موسیقی مردم پسند به کمک این سیر تحول شرح داده شود. مطالعه این کتاب به ویژه به افرادی که نمی‌دانند از کدام صفت (مثل سنتی، دستگاهی، کلاسیک، فاخر، عامه‌پسند و …) برای انواع موسیقی معاصر ایران استفاده کنند توصیه می‌شود