همراه با سی‌دی

تمرین‌های کتاب چهل تمرین برای سنتور پاسخی است به نیاز هنرجویانی که می‌خواهند جدی‌تر و فهیمانه‌تر به موسیقی ایرانی بپردازند. در نوشتن و تنظیم تمرین‌های داده شده فواصل موسیقی ایرانی در نظر بوده است تا گوش هنرجویان در اجرای این قطعات و تمرینات با فواصل ربع پرده‌ای آشنا شود. چنان که مشاهده می‌شود، تمرین‌هایی که برای سریع خواندن نت‌ها و سریع نواختن نت‌ها داده شده، در گام شور آورده شده تا هنرجویان سنتور، که اغلب در این کوک به آموزش و یادگیری این ساز می‌پردازند، مشکل در نوع کوک نداشته باشند. همچنین تمرینات داده شده در کتاب چهل تمرین برای سنتور با اندکی تغییر که معلم می‌تواند با سلیقه خود انجام دهد، برای سازهای تار، سه تار و بربت نیز قابل اجراست.

اهداف تمرین‌های کتاب چهل تمرین برای سنتور:
۱. آسان و سریع خواندن نت‌ها
۲. دقت در شیوه اجرا
۳. تمرکز هنرجو بر ساز
۴. ضرباهنگ مساوی دست‌های راست و چپ در سنتور
۵. قوی کردن مضراب
۶. تربیت گوش هنرجو با فواصل موسیقی ایرانی
۷. آموختن پاساژها، آرپژها و نت های متصل و منفصل
۸. آماده شدن هنرجو برای درک بهتر کتاب‌های دستور ساز خود