این کتاب نگاهی است داستان‌گونه بر زندگی استاد ابوالحسن صبا با تاکید بر مستندات تاریخی و می‌کوشد با یاری گرفتن از ویژگی‌های ادبی داستان‌نویسی فرازهایی از زندگی این هنرمند را برای علاقه‌مندان بیان کند.