فهرست کتاب آموزش تنبک – جلد اول به شرح زیر است:

بخش نظری
تئوری و ریتم
آشنایی با حرکات و علائم مربوط در تنبک نوازی
تئوری موسیقی
بخش تمرینات