همراه با سی‌دی

روش تدریس در کتاب مکتب پیانو سوزوکی کتاب اول و دوم به شرح زیر می‌باشد:
۱. نت‌خوانی به مدت چهار تا پنج دقیقه
۲. تکنیک به مدت چهار تا پنج دقیقه
۳. رپرتوار سوزوکی به مدت پانزده تا بیست دقیقه
۴. دوره ی قطعات پیشین به مدت چهار تا پنج دقیقه

کتاب‌های سوزوکی به طور ویژه به مبحث نت‌خوانی نمی‌پردازد. لذا بسیاری از معلم ها مطمئن نیستند که زمان و شیوه مناسب پرداختن به آن کدام است. تعیین این‌که چه زمانی کودک باید بتواند قطعات سوزوکی را بخواند غیرممکن است و مثل این پرسش است که کودک چه وقت می‌تواند همه‌ی کلماتی را که بیان می‌کند، بنویسد. به طور مشخص زمان آن برای هر فرد متغییر است. آنچه اهمیت دارد این است که نت‌خوانی و نواختن موسیقی مهارت‌هایی کامل متفاوت هستند و بنابراین توانایی نت‌خوانی ممکن است همیشه به سرعت توانایی در نواختن پیشرفت نکند.

در کتاب‌های سوزوکی به تکنیک به طور جداگانه پرداخته نشده اما با قطعه‌ی اول درکتاب مکتب پیانو سوزوکی کتاب اول و دوم با نام بدرخش ستاره آموزش آن آغاز شده است. واریاسیون‌های بدرخش تکنیک ناب در لباس قطعه هستند. وقتی که کودک این واریاسیون‌ها را می‌نوازد بی این‌که بداند نخستین تمرین‌های تکنیکی خود را پشت پیانو پیش می‌برد.

آخرین قسمت هر جلسه درس، دوره کردن قطعات آموخته شده‌ی پیشین است. در متد آموزش سنتی معمولا هنرجو یک قطعه را آموخته و آن را در چندین موقعیت می‌نوازد و سپس آن را کنار می‌گذارد و از خاطر می‌برد. اما در متد سوزوکی همان‌طور که پیشتر اشاره کردم، تکرار نقش اساسی ایفا می‌کند. نه تنها هنرجو همه‌ی قطعاتی را که می‌آموزد از حفظ اجرا می‌کند بلکه باید آن‌ها را همواره آماده نگه دارد و بهبود بخشد.