کتاب شامل سی قطعه ترانه است که برای سنتور تنظیم شده و همه این قطعات از دستگاه شور و آوازهای زیرمجموعه آن انتخاب شده‌اند. بنابراین نیازی به تغییر کوک سنتور برای اجرای آن‌ها وجود ندارد. برخی قطعات از ترانه‌های محلی و برخی نیز از میان تصانیف قدیمی انتخاب شده‌اند. از جمله ترانه بیرجندی لیلی خانم یا ترانه هراتی یا مولا و از میان تصانیف قدیمی کتاب می‌توان از تصانیف عارف قزوینی مثل آمان در دستگاه شور، رحم ای خدا در آواز بیات ترک و یا از تصانیف علی اکبر شیدا (دوش دوش در آواز افشاری)، امیر جاهد (نرگس مست در دستگاه شور)، علینقی وزیری (بسته‌ی دام  در دشتی) و مجید وفادار (گلنار در آواز دشتی) نام برد.