مجموعه‌ی حاضر حاصل بازنگری کاملی در این کتاب است و پژوهش‌های جدید در زمینه‌ی موسیقی پیش از قرن بیستم، و بخش روزآمد شده‌ای درباره‌ی موسیقی هنری قرن بیستم در آن گنجانده شده است، و برای نخستین‌بار اطلاعاتی درباره‌ی موسیقی‌های بومی را نیز شامل می‌شود. در این ویرایش به پیشرفت چشمگیری که در زمینه‌ی تحقیق درباره‌ی موسیقی‌های بومی صورت‌گرفته توجه شده است. به این ترتیب بخشی از کتاب به موسیقی مردم‌پسند،‌ جَز، و راک اختصاص یافته است.