در کتاب حبیب سماعی و راویان آثار او تلاش شده تا هر آنچه مربوط به یکی از نوابغ سنتورنوازی در تاریخ ایران است در یک جا جمع‌آوری شود. در بخش اول کتاب، به شرح حال و بررسی شیوه سنتورنوازی حبیب سماعی پرداخته شده و در قسمت دوم آن 16 نفر از شاگردان، دوستان و اطرافیان حبیب سماعی، او را روایت کرده‌اند. بخش دوم کتاب شامل اسناد، تصاویر، دستنویس و مصاحبه‌های انجام شده است و در آخر تعدادی از آثار صوتی از جمله اجراهای نمونه، گفتار ضبط شده در مورد حبیب و نمونه آثار شاگردان او در لوح فشرده جمع‌آوری شده است.

بخش اول کتاب از لحاظ پرداختن به جزییاتی از شرح حال و زندگی حبیب سماعی، بسیار خواندنی است و بخش دوم برای پژوهشگران در این حوزه قابل استفاده خواهد بود. ضمن اینکه در این کتاب، در مقایسه با کتب قبلی چاپ شده در مورد حبیب سماعی، وجوه جدیدی از شخصیت او، تاریخ زندگی و نظرات اطرافیان در مورد او بررسی و از لحاظ زمانی و صحت با دیگر روایت‌‎ها انطباق داده شده است. سرانجام اینکه ناشر، کتاب را بدون لوح فشرده پیوست عرضه می‌کند.