در این کتاب شانزده قطعه از نواخته‌های سعید فرج‌پوری در دهه گذشته به نت شده است. کتاب برای نوازندگان در سطح متوسطه مناسب است.