اجرای قطعات کتاب دستور سه تار، دوره‌ی متوسطه، نوشته‌ی حسین علیزاده توسط خود مؤلف بر روی سه‌تار. سی‌دی اول شامل دستگاه شور و آوازهای ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی و نیز دستگاه سه گاه است. سی‌دی دوم اجرای دستگاه‌های چهارگاه، ماهور، همایون، نوا و راست پنجگاه و نیز آواز بیات اصفهان را دربرمی‌گیرد.