کتاب شامل ده فصل است. از جمله ساختار دستگاه در ردیف در فصل دوم شرح داده شده و توضیحات این فصل در مورد ریتم، گوشه‌های مشترک و مدگردان، انواع گوشه‌ها و حالت‌ها، ماهیت دستگاه و گوشه، برای هنرجویانی که در این رابطه سوال دارند مفید است. به طور مفصل توضیحاتی آموزنده در مورد سه دستگاه چهارگاه، ماهور و شور آمده و از منظر ریتم، تنوع گوشه‌ها و اجراها به این سه دستگاه از ردیف موسیقی ایرانی نگاه شده است. این کتاب به هنرجویانی که می‌خواهند اطلاعات خود در زمینه شناخت ردیف موسیقی دستگاهی ایران را افزایش دهند توصیه می‌شود.