شروع همکاری حبیب سماعی با رادیو

تأثیر ساز حبیب بر فشار خون ذکاءالملک

نورعلی برومند درباره چگونگی شروع همکاری حبیب سماعی با رادیو می‌گوید: حبیب قدر ساز خود را زیاد می‌دانست، ولی در همان زمان رئیس اداره موسیقی می‌گفت باید سازهای ایرانی را شکست و دور ریخت … تا اینکه ذکا‌ءالملک می‌خواست به باغی برود و پسرش من و حبیب را دعوت کرد … در آنجا حبیب شروع به نواختن کرد. من از دکتر محمدحسین ادیب خواستم که فشار خون فروغی را قبل و بعد از نواختن حبیب اندازه بگیرد. حبیب یک همایون نواخت و بعد از سه‌ربع وقتی فشار خون ذکاءالملک را اندازه گرفتند، تغییر زیاد بود و همان موقع فرصت را غنیمت شمردم و به فروغی گفتم این همان موسیقی است که می‌گویند به چه درد می‌خورد و می‌خواهند سازهای آن را بشکنند.

پیشنهاد وزیری به عنوان ریاست اداره موسیقی

او که موضوع را فهمید. پرسید چه کسی می‌تواند اداره موسیقی را عهده‌دار شود. فوری حدس زدم اگر بگویم کلنل وزیری قبول خواهد کرد. و چون کلنل انتخاب شود، فوری کارها را به دست خالقی خواهد سپرد. نام کلنل را بردم و فروغی نیز همان روز دستورات لازم را داده بود. کلنل هم خالقی را بعدها آورد و اداره موسیقی به دست خالقی افتاد.

دوستی خالقی و حبیب

خالقی به‌وسیله من با حبیب آشنا شد و حبیب را به رادیو برد، اما چون برنامه زنده بود و حبیب بی‌نظم بود، میان آن‌دو شکرآب شد. تا دوباره روزی حبیب را به اداره موسیقی بردم و می‌دانستم که خالقی هم بی‌میل نیست که آشتی کند. خلاصه حبیب از خالقی پرسید به فلان شخص چقدر می‌دهید. خالقی گفت صد تومان. حبیب گفت پس من چهارصد تومان می‌گیرم. خالقی گفت کارش بهتر از چهارصدتومان است اما من بودجه ندارم. حبیب گفت پس من هم ساز نمی‌زنم. و در این موقع بود که خالقی گفت اگر از فردا من بگویم فلانی بهتر از حبیب است، همه خواهند گفت او بهتر است. و حبیب از این حرف شدیدا ناراحت شد و گفت پس برو که فلانی بهتر است. در را به هم زد و رفت. از این موضوع چیزی نگذشته بود که در یک میهمانی، که هم حبیب بود و هم خالقی، حبیب به من گفت: امشب چنان ساز بزنم که خالقی گیج شود و یک بیات‌ترک نواخت و همین ساز باعث شد که خالقی دوباره او را به رادیو برد.

منبع